otvorene

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom tohto serveru je spoločnosť BELIČKOVÁ s.r.o., Zvolen

Tieto obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Obchodné podmienky sú záväzné aj pre vzťahy z ďalších zmlúv, ktoré takto výslovne stanovia. Všetky záležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú. Predávajúci je oprávnený priebežne novelizovať Obchodné podmienky. Novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ihneď po svojom zverejnení.

Údaje spoločnosti:
BELIČKOVÁ s.r.o.,
nám. SNP 39/57
Zvolen 960 01
IČO:45902836
IČ DPH: SK2023130285

Tel: 045 /532 60 08
Fax: 045 /532 60 08
belickova@belickova.sk

KÚPNA ZMLUVA

Kúpna zmluva konkretizuje obchodný vzťah, definovaný obchodnými podmienkami. Každé potvrdenie prevzatia tovaru formou potvrdenia dodacieho listu, prepravného listu, faktúry, dobierky, znamená potvrdenie jednotlivej konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej zadaním objednávky a to v zmysle týchto Obchodných podmienok.

ÚHRADA

Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, alebo prevzatie platby v hotovosti. Následne bude tovar expedovaný/odovzdaný k zákazníkovi.

OBJEDNÁVKA

TOVAR SA DÁ OBJEDNAŤ
 • prostredníctvom www stránky predávajúceho www.belickova.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť na objednávky vykonané z www strán špeciálne zľavy alebo ponúknuť produkty, ktoré sú v ostatných formách objednávky nedostupné.
 • telefonicky +421 (0) 45 532 60 08
 • e-mailom na e-mailovej adrese predávajúceho podľa informácií uverejnených na www stranách predávajúceho alebo na adrese : shop@belickova.sk
 • faxom na čísle +421 (0) 45 532 60 08
 • poštou na adresu firmy

Objednávky takto vystavené musia obsahovať nasledujúce základné informácie
 • číslo objednávky kupujúceho
 • kontaktnú osobu kupujúceho s uvedením adresy a telefonického kontaktu
 • v prípade objednávky na firmu je nutné uviesť presný názov firmy podľa živnostenského listu, adresu a kontaktnú osobu, ktorá objednávku realizuje, IČO, DIČ, v prípade platcu DPH IčDPH, telefonický kontakt, e-mail
 • objednaný tovar s objednávkovým číslom tovaru a počtom kusov
 • spôsob dodania a adresu dodania
 • spôsob platby
V prípade telefonickej objednávky je nutné jednoznačne definovať všetky dôležité informácie (uvedené vyššie), aby sa zamedzilo akýmkoľvek nedorozumeniam pri realizácii objednávky.

SPRACOVANIE OBJEDNÁVKY

Objednávky uložené do objednávkového systému predávajúceho do 16:00 hod. sú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté neskôr sa spracovávajú nasledujúci pracovný deň.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

V prípade, že kupujúci je nútený zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak urobiť písomne, t.j. faxom, poštou alebo e-mailom.

DOKLADY

Pokladničný doklad
Je vystavený v prípade ak si zákazník tovar vyzdvihne na predajni. V ostatných prípadoch mu ako doklad o zaplatení slúži výpis z účtu, alebo potvrdenie o zaplatení vydané kuriérom UPS, resp. poštou.
Faktúra
Na tovar, ktorý kupujúci objednal u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti, referenciu na objednávku kupujúceho, spôsob dodania tovaru, platobné podmienky, položkový a ocenený súpis zakúpeného tovaru popr. služieb spolu s číselnými kódmi jednotlivých kusov pri každej položke. Môže byť vystavená aj v prípade, že si zákazník vyzdvihne tovar na predajni.
Zálohová faktúra
Na tovar objednaný kupujúcim u predávajúceho na základe platby vopred sa vystavuje zálohová faktúra. Ak v čase objednávky nie je objednaný tovar alebo jeho časť na sklade, je zálohová faktúra na túto časť objednávky vystavená až po jeho prijatí predávajúcim. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet kupujúceho najneskôr tretí deň od dátumu vystavenia faktúry. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.
Dobropis
- Dobropis na tovar – vystavuje sa kupujúcemu v prípade, ak došlo k chybnému dodaniu tovaru zo strany predávajúceho, alebo sa dodal závadný či nekompletný tovar. - Finančný dobropis - vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených predávajúcim a za predpokladu, že boli splnené požadované kritériá na dodatočnú zľavu.
Prevzatie tovaru
Spôsob prevzatia tovaru si zákazník určí pri objednávke. Pri prevzatí tovaru na predajni je zákazník povinný si objednaný tovar prevziať do 14 dní od vybavenia objednávky.
Telefonické informácie

Všetky informácie týkajúce sa tovaru, jeho cien, dostupnosti, dodacích lehôt, stavu reklamácií a ostatné informácie, ktoré sa týkajú vzájomného obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné získať u predávajúceho.
Reklamné oznámenia kupujúcemu

Predávajúci je oprávnený zaslať na svoje náklady i reklamné oznámenia, a to i prostredníctvom elektronickej pošty. Takto šírená reklama sa nepovažuje za šírenie nevyžiadanej reklamy, resp. reklamy, ktorá vedie k výdajom kupujúceho alebo ho obťažuje.
Dopyt – ponuka

V prípade rozsiahlejších dodávok je možné vypracovať individuálnu ponuku v maximálnej možnej miere splňujúcu požiadavky kupujúceho.

DODANIE TOVARU

Dňom objednávky tovaru sa rozumie potvrdenie objednávky, ktoré prebehlo v pracovný deň do 16:00 hod, alebo nasledujúci pracovný deň, ak bola objednávka odoslaná po 16:00 hod.
Dodávka prostredníctvom pošty

Tovar, ktorý je na sklade bude zaslaný dobierkou do 2 pracovných dní.
Dodávka prostredníctvom dopravcu / kuriéra

- Tovar bude dodaný dopravcom / kuriérom do dvoch pracovných dní po expedícii zo skladu predávajúceho na adresu dodania uvedenú kupujúcim na objednávke.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu tovar preberte od prepravcu a potvrďte mu doručenie zásielky, avšak okamžite po prebraní prezrite tovar a v prípade poškodenia tovaru to oznámte prepravcovi, prípadne našej spoločnosti , V prípade poškodenia tovaru, ktoré bolo zjavné pri preberaní je nutné uviesť výhradu do prepravného listu. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise prevzatia tovaru, ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Prevzatie na predajni

Tovar je možné prevziať aj v predajných priestoroch spoločnosti BELIČKOVÁ, s.r.o., Nám. SNP 39/57, Zvolen Doprava tovaru je hradená následovne :
- Pri objednávke nad 250 € s DPH zásielku hradí predávajúci.
- Pri objednávke do 250 € s DPH si dopravu hradí zákazník sám.

Spôsob dopravy:

Slovenská pošta (dobierka) – poštovné a balné cena 4,20 € s DPH

Vrátenie tovaru

Ak dodaný tovar nezodpovedá objednávke, kupujúci je oprávnený tovar zaslať späť nepoškodený a kompletný vrátane vyplneného reklamačného formulára, príslušenstva, záručného listu, návodu, atd.) zásielka musí obsahovať aj doklad o kúpe tak, aby bol najneskôr do 14 pracovných dní prijatý na sklade predávajúceho, resp. v sídle predávajúceho. Na vrátený tovar vystaví predávajúci dobropis do 14 pracovných dní od dátumu prijatia tovaru. Ak tovar nie je vrátený v lehote, ak je vrátený poškodený alebo rozbalený, vyhradzuje si predávajúci právo neprijať takýto tovar, alebo si účtovať vzniknuté náklady a storno poplatok 10% z ceny vráteného tovaru.
Spôsob platby

Zákazník zaplatí tovar vždy pri preberaní tovaru, či už zásielkou, prepravnou spoločnosťou alebo priamo v predajni spoločnosti. Objednávateľ si môže vybrať aj úhradu tovaru vopred
Úhrada tovaru

 • platba vopred sa vykonáva prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej faktúry a týka sa zákazníkov, ktorí si zvolia tento spôsob platby. Na tovar je vystavená zálohová faktúra, ktorá je kupujúcemu zaslaná faxom / mailom do druhého pracovného dňa po potvrdení objednávky. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho je tovar uvoľnený na dodanie. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet predávajúceho najneskôr tretí deň od dátumu jej vystavenia. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.
 • platba prostredníctvom Internet bankingu
 • priama platba v sídle spoločnosti BELIČKOVÁ s.r.o. - (v hotovosti alebo kartou)
 • dobierkou (Slovenská pošta,UPS) – platba hotovosťou pri preberaní tovaru

REKLAMÁCIA

Typy reklamácií:
 • závady na tovare
 • chybné dodávky
 • vrátenie tovaru

ŽIADOSŤ O REKLAMÁCIU

Žiadosť o reklamáciu je nutné zasielať emailom alebo poštovou formou. Predávajúci žiadosť posúdi do dvoch pracovných dní od podania žiadosti.
ODOVZDANIE REKLAMOVANÉHO TOVARU

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu uvedenú na reklamačnom formulári. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. V prípade, že reklamovaný tovar nebude doručený najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu schválenia žiadosti predávajúcim, vyhradzuje si kupujúci právo danú reklamáciu ukončiť. Tovar je nutné doručiť v originálnom balení vrátane celého príslušenstva a s riadne vyplneným reklamačným formulárom. V prípade, že zásielka nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, bude na náklady kupujúceho zaslaná späť.
ZÁRUČNÁ LEHOTA

Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcom. Opravený alebo vymenený tovar je zasielaný na náklady predávajúceho späť výrobcovi. V prípade, že oprava alebo výmena nie je možná, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu dobropis vo výške nákupnej ceny výrobku, alebo výrobku, ktorý je plnohodnotnou náhradou reklamovaného výrobku. Vlastníkom reklamovaného tovaru je po vystavení dobropisu predávajúci. Lehota na vyriešenie reklamácie jedným z vyššie uvedených postupov je 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia reklamácie predávajúcim.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch. Internetový obchod sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Pozor: Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi. Avšak po zistení takejto skutočnosti dá prevádzkovateľ podnet orgánom činným v trestnom konaní a poskytne im informácie o útočníkovi. Všetky návštevy na stránke sú zaznamenávané.

Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydlisko vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že - spotrebiteľ v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, IČO,adresu sídla Vrátane PSČ, , telefonne číslo a mailovú adresu.

Spotrebiteľ zaslaním objednávky predávajúcemu prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných udajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci može spracovať a uschovávať jeho osobné údaje, najme tie, ktore sú potrebné pri činnosti predávajúceho. Spotrebiteľ zároveň prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných udajov . Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EU. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných udajov spotrebiteľov v súlade s ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZOOU osobné údaje bude získavať výlučnej na účel uvedené v ods. 4 tohto §.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

Postup pri alternatívnom riešení sporu

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia svojej reklamácie, či sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv a rozhodne sa vzniknutý spor riešiť podľa ustanovení zákona o alternatívnom riešení sporov, mal by sa najprv obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo do 30 dní od odoslania žiadosti vôbec nereaguje, môže sa spotrebiteľ obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov s návrhom na začatie konania. Subjektmi alternatívneho riešenie sporov sú v zmysle zákona o alternatívnom riešení sporov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikci a poštových služieb, Slovenská obchodná inšpekcia a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Spotrebiteľ podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Kontakt

BELIČKOVÁ s.r.o.,
Námestie SNP 39/57
Zvolen 960 01

mobil: 0915 772 776
tel.: 045 5326 008
belickova@belickova.sk


Odporúčané stránky

otváracie hodiny

Pondelok7:30 - 17:00
Utorok7:30 - 17:00
Streda7:30 - 17:00
Štvrtok7:30 - 17:00
Piatok7:30 - 17:00
Sobota8:00 - 12:00
Nedeľazatvorené

kde nás nájdete

kontaktujte nás

© 2023 Copyright Beličková spol. s r.o., všetky práva vyhradené, webmaster: THR Systems a.s.

TOP
TOP